Rijksuniversiteit Groningen


Rijksuniversiteit Groningen
Latijnse naam Academia Groningana
Motto Verbum Domini lucerna pedibus nostris (Het woord van de Heer is een lamp voor onze voeten)
Locatie Groningen, Nederland
Opgericht 1614
Rector Prof. dr. Cisca Wijmenga (vanaf 1 sept 2019)
Studenten 36.023 (2019)
Personeel 6500 incl UMCG (2017)
Lid van Coimbra, EUA, SAE
Website
Portaal    Onderwijs

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de universiteit in de Nederlandse stad Groningen. De universiteit is gesticht in 1614 en daarmee na de Universiteit Leiden de oudste nog bestaande universiteit van Nederland.[1] Met circa 35.000 studenten en ongeveer 6.000 medewerkers is het een van de grootste Nederlandse universiteiten.

Inhoud

Naam en wapen


De universiteit zelf heeft sinds 1614 verschillende namen gevoerd: Hogeschool te Groningen, Universiteit van Stadt en Lande, Academia Provincalis Groningae et Omlandiae, Universitas Imperialis/ Université Impériale (Keizerlijke Universiteit), Academia Groningana (Academie van Groningen), Rijkshogeschool Groningen en sinds 1876: Rijksuniversiteit Groningen.[2] Het wapen van de universiteit, in 1615 vastgesteld door de Staten van Stad en Lande van Groningen, bestond uit het wapenschild van de provincie Groningen, dat een samenvoeging is van het stadswapen en het wapen van de Ommelanden. Dit provinciewapen is verdeeld in vier delen: linksboven en rechtsonder wordt het stadswapen afgebeeld, in de andere kwadranten het Ommelanderwapen. Op het wapenschild is een opengeslagen boek afgebeeld met de (afgekorte) tekst 'VER/BUM/DNI LU/CER/NA' die staat voor 'VERBUM DOMINI LUCERNA PEDIBUS NOSTRIS', Het woord des Heren is een lamp voor onze voeten, een zinsnede afkomstig uit Psalm 119:105. Het wapen wordt gedekt door een kroon, bestaande uit vijf bladeren en vier parels.[3] Bij de vernieuwing van de huisstijl in 2008 is het wapen vereenvoudigd omdat dat handiger is bij digitale toepassingen.[4]

De universiteit heeft haar christelijke identiteit[5] achter zich gelaten en gekozen voor het motto: "Werken aan de grenzen van het weten". Tegenwoordig wordt echter meestal "founded in 1614 - top 100 university" gebruikt.

De afkorting RUG wordt door de universiteit alleen gebruikt in het Nederlands. In Engelse teksten en in contacten met het buitenland wordt "University of Groningen" (UG) gebruikt.[6]

Geschiedenis


17e en 18e eeuw

De officiële opening vond plaats op 23 augustus 1614. De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de oudste universiteiten van Nederland. Haar academische traditie gaat terug tot 1614, het jaar dat de Universiteit als Hogeschool werd gesticht. De Juridische faculteit claimt overigens een nog oudere geschiedenis.[7] Daarmee is 'Groningen' na Leiden (1575) de oudste (nog bestaande) universiteit van Nederland (de Universiteit van Franeker, die in 1811 werd gesloten, was van 1585).

De Groningse universiteit startte met vier faculteiten: Protestantse Godgeleerdheid, Rechten, Geneeskunde en Filosofie.[8] Ongeveer de helft van de studenten en docenten kwam in de zeventiende eeuw uit het buitenland. Zo kwam de eerste rector magnificus, Ubbo Emmius, uit Duitsland,[9] zij het wel uit het nabijgelegen Oost-Friesland waarvan de taal vrijwel identiek is aan het Gronings. De eerste 75 jaren van haar bestaan ging het de universiteit voor de wind met een instroom van ongeveer honderd studenten per jaar.

Door theologische meningsverschillen, een moeizame relatie met de Staten en politieke perikelen – onder meer de belegering van de stad door 'Bommen Berend' in 1672 – stagneerde de ontwikkeling van de universiteit aan het eind van de zeventiende en in de achttiende eeuw. Er stonden gemiddeld twee- à driehonderd studenten ingeschreven. Wetenschappelijk lichtpunt in de tweede helft van de achttiende eeuw was echter Petrus Camper. Als patholoog-anatoom, veepestbestrijder en oprichter van de eerste chirurgische polikliniek was hij beroemd tot ver buiten de stadsgrenzen.

19e eeuw

Ten gevolge van de Franse inlijving werd de Groningse universiteit in 1812 onderdeel van de Keizerlijke Universiteit van Parijs.[10] Daarmee kwam Groningen goed weg. Eigenlijk wilde het Franse bestuur maar één universiteit in Nederland handhaven, en dat zou Leiden zijn. Een Franse inspectiecommissie bleek echter gecharmeerd van de stad en concludeerde dat de afstand tot Leiden vanuit het noorden wel erg groot was. Anders dan Utrecht, Franeker en Harderwijk bleef Groningen daarom open als universiteit.

In 1815 (totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden) werd het een Rijkshogeschool. In 1850 kwam een nieuw Academiegebouw gereed dat de oude kloostergebouwen verving. Op 5 juni 1872 werd Aletta Jacobs er als eerste vrouw toegelaten. In de loop van de 19e eeuw liep het aantal studenten echter steeds verder terug en in 1876 gingen er stemmen op in Den Haag om de universiteit maar op te heffen. Uiteindelijk werd echter besloten om de universiteit open te houden. De Wet op het Hoger Onderwijs in 1876 verbeterde de positie van de universiteit ingrijpend. De universiteit kreeg de naam Rijksuniversiteit Groningen, er werd behalve in het Latijn ook in het Nederlands gedoceerd en de universiteit kreeg naast een onderwijs- nu ook een onderzoekstaak.[11]

20e en 21e eeuw

De eerste decennia van de twintigste eeuw groeide het aantal faculteiten en opleidingen gestaag, en het aantal studenten explosief. Nadat het Academiegebouw in 1906 was afgebrand en de discussie over een nieuw Academiegebouw startte, gingen er in Den Haag echter toch weer stemmen op om de universiteit maar te sluiten omdat er voldoende andere universiteiten in het land waren. Uiteindelijk kwamen de gelden er toch. Het nieuwe gebouw werd, om de politici in Den Haag de wind uit de zeilen te nemen, in een hoog tempo gebouwd. In 1909 werd dit huidige Academiegebouw voltooid.

Bij het 300-jarig bestaan in 1914 stonden 611 studenten ingeschreven. In 1925 telde de universiteit, nadat er in 1906 brand was uitgebroken en er een renovatie en uitbreiding van het aantal gebouwen had plaatsgevonden, voor het eerst duizend studenten. Voor de brand stonden minder dan 500 studenten ingeschreven. In 1953 kwam de RUG internationaal in het nieuws doordat 'haar' professor Frits Zernike de Nobelprijs voor de Natuurkunde won voor zijn uitvinding van de fasecontrastmicroscoop.[12] Na een terugval in de crisisjaren en met name de Tweede Wereldoorlog (toen de universiteit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Leiden wel openbleef[noot 1]), groeide het studentenaantal vanaf 1945 in hoog tempo tot 20.000 in 1994.

In de jaren zeventig werkte de Rijksuniversiteit Groningen met enige tegenzin mee aan een universitair experiment. Onder leiding van de vroegere rector magnificus Prof. J. Snijders werd in 1976 in Leeuwarden gestart met een Friese dependance van de Rijksuniversiteit Groningen. Hier werd, in samenwerking met de Agogische Academie Fryslân (AAF), het Sociaal Hoger Onderwijs gevormd. Doel was een samenwerking te creëren tussen hbo en universiteit, om een interdisciplinaire sociaal wetenschappelijke aanpak van het vakgebied 'welzijnsvraagstukken' te vormen. Friesland had daarmee 165 jaar na de opheffing van Academie in Franeker weer universitair onderwijs op eigen grondgebied.

In 1985 kwam er door de vele problemen die er met de structuur waren en door bezuinigingen in het hoger onderwijs een eind aan deze opleiding. De AAF ging op in de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Wel wordt nog altijd het eerste jaar van de Opleiding Nederlands Recht in Leeuwarden onderwezen.[14]

In 2014 werd het 80e lustrum gedurende een maand (15 mei tot 15 juni) gevierd met diverse activiteiten in en rond de stad Groningen, met als thema "For Infinity" (4\({\displaystyle \infty }\)).[15] In het kader van dit lustrum werd onder anderen de speelfilm "For infinity - The Movie" uitgebracht.[16]

Begin 2015 maakte de Rijksuniversiteit Groningen bekend dat men in Leeuwarden een faculteit zal vestigen, onder de naam Campus Fryslân. In deze elfde faculteit wordt de in 2011 opgerichte University Campus Fryslân (UCF) geïntegreerd.[17] Het doel van de campus is het aanbieden van brede bacheloropleidingen, masteropleidingen en promotie-opleidingen, waarbij de focus ligt op voor Fryslân relevante thema's zoals toerisme en zuivel.[18]

In 2016 ontving de Drents-Groningse chemicus Ben Feringa de Nobelprijs voor zijn werk aan moleculaire motoren.

Organisatie


De RUG telt circa 6000 medewerkers, waarvan ongeveer 3500 wetenschappelijk personeel is. Hiermee is de RUG na de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht qua grootte de derde universiteit van Nederland en na het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de grootste werkgever in de provincie Groningen.

De hoofdvestiging van de universiteit in Groningen is het Academiegebouw aan de Broerstraat. Tegenover het Academiegebouw staat de in 2016/17 geheel verbouwde Universiteitsbibliotheek. Het bestuursgebouw staat in de Oude Boteringestraat. De meeste faculteiten zijn gevestigd in de binnenstad van Groningen of daar vlakbij. De faculteiten Science and Engineering (voorheen Wiskunde en Natuurwetenschappen), Economie en Bedrijfskunde en Ruimtelijke Wetenschappen zijn, evenals het KVI - Center for Advanced Radiation Technology gevestigd op het Zernikecomplex (ook Zernike Campus Groningen genoemd), dat gelegen is aan de noordkant van de stad. Daarnaast heeft de RUG ook een vestiging in Leeuwarden (Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân[19]). Plannen om een "branch campus" op te richten in het Chinese Yantai zijn in januari 2018 afgeblazen.[20]

Het Universiteitsmuseum stelt tentoonstellingen samen uit de uitgebreide collectie van de universiteit. Deze omvat onder andere de collecties van het voormalige Anatomisch Museum,[21] het voormalig Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw[22] en het voormalige natuurmuseum.

De Rijksuniversiteit Groningen is vertegenwoordigd in de Stichting Academisch Erfgoed, een stichting die als doel heeft om universitaire collecties en cultuurschatten in stand te houden.[23]

Faculteiten

In 2018 kende de RUG elf faculteiten:

Nationale samenwerking

Internationale samenwerking

De RUG wil haar positie in de top van het Europese en mondiale hoger onderwijs verder versterken. Daarom gaat de RUG gericht strategische allianties aan met collega-instellingen waarvan onderzoeksprogramma's en/of opleidingen goed aansluiten bij het Groningse aanbod en die van een vergelijkbaar niveau zijn.[36] Ook levert de RUG een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs in ontwikkelingslanden en andere achterstandsgebieden.[37] De belangrijkste buitenlandse samenwerkingspartners van de RUG zijn:

Onderzoek


Bij de Rijksuniversiteit Groningen wordt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht dat soms wordt toegepast voor het oplossen van maatschappelijke en individuele vraagstukken. Universitaire speerpunten daarbij zijn energie, gezond ouder worden en de duurzame samenleving. Faculteiten hebben daarnaast eigen speerpunten. Bij verschillende faculteiten worden studenten actief betrokken bij het onderzoek. Op die manier hoopt men deze studenten te prikkelen om hun grenzen te verleggen.[45]

Een deel van de onderzoeksgroepen van de RUG is multidisciplinair samengesteld[46][47] omdat ontwikkelingen in de wetenschap vaak ontstaan op de raakvlakken van verschillende vakgebieden. Ook neemt de RUG deel aan nationale en internationale onderzoeksprogramma's.

In 2019 verschenen er 9.397 Groningse onderzoekspublicaties (waarvan 546 proefschriften).[48] In 2019 zijn 708 promovendi toegelaten tot een promotietraject (tegen 816 in 2018). Rond de 50% van de ingestroomde promovendi kwam uit het buitenland. In 2019 vonden in totaal 546 promoties plaats, waarvan 22 cum laude. Het landelijk aandeel was daarmee rond de 11%.[49]

Onderzoeksinstituten

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap

Letteren

Wijsbegeerte

Gedrags- en maatschappijwetenschappen

Ruimtelijke wetenschappen

Rechtsgeleerdheid

Economie en bedrijfskunde

Technische en natuurwetenschappen

Medische wetenschappen

Onderwijs


Studies en studentenpopulatie

De universiteit biedt 48 bacheloropleidingen (waarvan 29 in het Engels) en 167 masteropleidingen (waarvan 126 in het Engels) aan.[51]

Er studeerden per 1 oktober 2020 34.126 studenten aan de RUG[52], een stijging ten opzichte van 2019 (31.840 studenten).[53] Voor de propedeusefase hadden zich per oktober 2020 7.192 (2019: 6355) nieuwe studenten ingeschreven. In 2019-2020 studeerden ongeveer 7500 buitenlandse studenten aan de RUG.[54]

Externe beoordelingen


De RUG streeft er naar haar internationale positie tot uiting te laten komen in de rangschikking van internationale universiteiten. Volgens de universiteit kan, uitgaande van de meest toonaangevende rangschikkingen, de Rijksuniversiteit Groningen, op het gebied van onderzoek, gerekend worden tot de wereldwijde top 100. Er zijn verschillende instanties die universiteiten wereldwijd met elkaar vergelijken op basis van diverse criteria. Zo is een veel aangehaalde rangschikking de Times Higher Education World University Rankings (THE), die de RUG in 2020 wereldwijd op plaats 80 zette. Volgens de THE Subject rankings van 2021 staat de RUG in 8 van de 11 onderscheiden wetenschapsgebieden in de top 100: Psychology (62), Law (72), Pre-clinical, clinical and health (83), Arts and humanities (72), Business and economics (83), Physical sciences (76) en Life sciences (77) en Social sciences (68). Ook in een aantal andere toonaangevende internationale ranglijsten staat de RUG vaak in de top 100 van beste universiteiten.[55]

Ook bekend is de Academic Ranking of World Universities, een mondiale Top 500 die jaarlijks gepubliceerd wordt door de Shanghai Jiao Tong Universiteit. In deze ranking staat de RUG op plaats 69 (augustus 2020)[56]. Op verschillende andere ranglijsten, waarbij uiteenlopende criteria als duurzaamheid, carrièreperspectief of aantrekkelijkheid voor studenten zijn gebruikt, komt Groningen in de top 100 of 200 voor.

Binnen Nederland wordt Groningen onder meer door de volgende ranglijsten beoordeeld:

Studentenleven


Het studentenleven speelt zich onder andere af bij studie- en studenten(sport)verenigingen. Zie voor een opsomming:

Eredoctoraten


Zie Lijst van eredoctoraten van de Rijksuniversiteit Groningen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bekende alumni en medewerkers


Zie Lijst van bekende alumni en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de loop van haar bestaan heeft de RUG talenten voortgebracht van heel verschillende aard. Onder hen zijn de eerste daadwerkelijk afgestudeerde vrouwelijke student (Aletta Jacobs),[66] de eerste vrouwelijke lector in Nederland (Marie Elise Loke, 1907),[67] de eerste Nederlandse ruimtevaarder (Wubbo Ockels)[68][69] en de eerste president van de Europese Centrale Bank (Wim Duisenberg).[70] Naar deze laatste alumnus werden een gebouw[71] en een leerstoel[72] genoemd.

Publicaties


Externe link


Zie de categorie Rijksuniversiteit Groningen van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Categorieën: Rijksuniversiteit Groningen
Staat van informatie: 08.11.2021 02:55:49 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.