Parabel - nl.LinkFang.org

Parabel


Voor andere betekenissen, zie Parabel (doorverwijspagina).

Een parabel (van het Griekse παραβολή parabolè wat "vergelijking" betekent – evangelisten gebruikten dit woord in de betekenis van "gelijkenis") of gelijkenis is een kort verhaal, gewoonlijk gesitueerd in het dagelijks leven, dat dient om een religieus, moreel of filosofisch idee te illustreren.

Inhoud

Retorica


Procedé: uitgebreide metafoor

In de Griekse retorica was parabel een naam voor elke fictieve illustratie die bestond uit een korte vertelling. Later kreeg het de betekenis van een fictief verhaal (over het algemeen een natuurlijke gebeurtenis) of een in werkelijkheid gebeurd verhaal dat dient om morele of spirituele waarheden over te brengen, zoals in het Nieuwe Testament. Kenmerkend zijn de alledaagse situering en de realistische beschrijving, waarin bovennatuurlijke verschijnselen gewoonlijk ontbreken.

Een parabel is een uitgebreide metafoor. In de metafoor wordt een woord op beeldende wijze in de plaats gesteld van een ander begrip, en de lezer of luisteraar interpreteert wat er eigenlijk, letterlijk, is bedoeld.

der dingen doove dek hebt gij genomen
onderkent hij een aan de dingen teruggeven van hun glans, een wegnemen van de dofheid die er als een deken overheen lag.

De gelijkenis bedient zich, anders dan de metafoor, niet van een enkel woord, maar van een opzichzelfstaand verhaal. Dat verhaal staat in twee opzichten op zichzelf: in de eerste plaats wordt ook hier weer de uitleg niet gegeven, maar trekt de lezer of luisteraar zijn eigen conclusies. Ten tweede is de parabel het hele verhaal; de gelijkenis is niet, zoals de metafoor, ingebed in een grotere context.

Interpretatie: luisteraar of verteller

Anders ook dan een vergelijking vergt een gelijkenis, in deze betekenis van dat woord, dus een interpretatie, doordat er niet expliciet wordt gezegd waarnaar verwezen wordt; dat moet de lezer of luisteraar zelf uitmaken. Hoewel de strekking vaak duidelijk is, kan de interpretatie problemen opleveren. De uitdrukking "Hij spreekt in gelijkenissen" is dan ook komen te betekenen: "Hij drukt zich via omwegen uit, hij spreekt niet rechtstreeks, zijn woorden vergen veel denkwerk van je."

Maar die interpretatie kan wel achteraf worden toegevoegd. Zo kent het Nieuwe Testament de Gelijkenis van de zaaier: hij strooide zijn zaad uit over verschillende plaatsen, steenachtige, te ondiepe, dan wel bruikbare grond. De letterlijke betekenis levert geen problemen op: hier komt het zaad niet op, daar wel. Maar wat is de bedoeling? Jezus' discipelen vragen het hem (Lucas 8), en dan legt hij het uit: "Het zaad is het woord Gods." Sommigen zijn daarvoor onontvankelijk, anderen geloven er tijdelijk in, weer anderen volharden in hun geloof.

Strekking

In parabels wordt vaak een persoon geconfronteerd met een bepaald moreel dilemma, of een persoon komt tot een dubieuze of ondoordachte beslissing, zodat hij naderhand met de gevolgen wordt geconfronteerd. Dat zo'n beslissing ongunstige gevolgen kan hebben, begrijpt iedereen wel; maar de luisteraar-lezer wordt nu uitgenodigd het beeld op de werkelijkheid toe te passen.

Zo'n parabel kan als een vermaning worden gezien, en soms is de oproep ook expliciet: "Ga heen en doe gij desgelijks." Maar de toon kan ook neutraal zijn, en de ander wordt slechts tot nadenken gestemd.

Motivatie van de gekozen vorm

De gelijkenis is een didactisch hulpmiddel, dat wordt aangewend in religieuze, maar ook in andere didactische literatuur (het leerdicht). De gekozen vorm heeft een aantal voordelen:

Religie en magie


De parabel is aldus op twee niveaus werkzaam: in de eerste plaats is er het letterlijke verhaal, in de tweede plaats de interpretatie in morele of spirituele zin. Tussen het verhaal en die toepassing is er een overeenkomst, een gelijkenis. De toepassing kan didactisch zijn (zie boven), maar ook religieus of tot het terrein van de magie behoren.

Religie

Bekende bronnen van religieuze parabels zijn de Bijbel en de Pali-canon. In Bijbels verband zijn het bekendst de gelijkenissen die Jezus in het Nieuwe Testament uitsprak. Maar ook het Oude Testament kent gelijkenissen (zie lijst hieronder), die soms in raadselvorm zijn gesteld.

In de joodse theologie kent men de mashal (meervoud meshaliem), een gelijkenis die rabbijnen in de joodse literatuur gebruikten bij de interpretatie (midrasj) van de Bijbel (het Oude Testament).[1]

Bekende parabels uit de Pali-canon zijn de gelijkenis van schuim en het lichaam,[2] en die van de bladeren in het Simsapa bos.[3]

Magie

Er zijn sprookjes die beschouwd kunnen worden als uitgebreide parabels, zij het dat die een magisch karakter hebben.

De parabel en andere begrippen


Etymologie

De etymologische afstamming is het Griekse para-bállein, "ernaast werpen", "vergelijken" werd het in de klassieke wiskunde al gebruikt voor de vergelijking (samenhang) tussen lengte en oppervlak (parabool). De vertalers van de statenvertaling hebben gekozen voor de Nederlandse vertaling gelijkenis die door latere Protestantse Bijbelvertalingen (bijvoorbeeld NBG vertaling) werd overgenomen, terwijl in de gangbare Katholieke traditie parabel niet vertaald wordt (bijvoorbeeld Willibrordvertaling).

Allegorie

De allegorie heeft met de parabel de dubbele laag gemeen: een letterlijk verhaal heeft een zinnebeeldige toepassing. In de allegorie bevat het verhaal echter concrete elementen (met name personen) die moeten worden geïnterpreteerd als abstracte begrippen (bijvoorbeeld de gierigheid). Soms wordt de interpretatie makkelijk gemaakt, doordat de persoon zelfs de naam draagt van het abstracte begrip waarvoor hij staat. Zo komen in John Bunyans The Pilgrim's Progress personages voor als Faithful ("Getrouw") en Talkative ("Spraakzaam").

Fabel

Kenmerken die parabels delen met fabels zijn hun kortheid en beknoptheid; in fabels komen daarentegen dieren voor die spreken of andere menselijke eigenschappen en karaktertrekken vertonen, zoals in de fabels van Aesopus.

Gelijkenis als overeenkomst

Het woord gelijkenis kan, ook in Bijbels verband, nog geheel andere betekenissen hebben. De voornaamste daarvan is "overeenkomst", zoals wanneer wordt gesteld dat de mens naar Gods gelijkenis is geschapen.

Lijst van parabels


Bijbel: Oude Testament

Bijbel: Nieuwe Testament

Zie Parabels van Jezus voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Jezus sprak graag in gelijkenissen/parabels om ingewikkelde begrippen te verduidelijken (Mattheüs 13:10-17, Lucas 8:9-10, Marcus 4:10-12). Hier een alfabetische lijst van 26 gelijkenissen naar de NBG uitgave van het Nederlands Bijbel Genootschap, aangevuld met gelijkenissen uit een lijst van 70 Parabels.[4] De kolommen van de evangeliën in de tabel hieronder staan in chronologische volgorde, dus Marcus eerst en Johannes het laatst.

No Gelijkenis Marcus Mattheüs Lucas Johannes Opmerking
1 Arbeiders in de wijngaard Mt 20:01-16 NBG
2 Barmhartige Samaritaan Lc 10:30-35 NBG
3 Farizeeër en Tollenaar Lc 18:09-14 NBG
4 Goede herder Jh 10:01-21 NBG
5 Koninklijk bruiloftsmaal Mt 22:01-14 Lc 14:16-24 NBG
6 Lazarus: Gelijkenis van de rijke man en Lazarus Lc 16:19-31 NBG
7 Mosterdzaadje Mc 04:03-32 Mt 13:31-32 Lc 13:18-19 NBG
8 Onbarmhartige slaaf Mt 18:23-35 NBG
9 Onkruid onder de tarwe Mt 13:24-30, 36-43 NBG
10 Onrechtvaardige pachters Mc 12:01-12 Mt 21:33-46 Lc 20:09-18 NBG
11 Onrechtvaardige rechter Lc 18:01-08 NBG
12 Onrechtvaardige rentmeester Lc 16:01-09 NBG
13 Onvruchtbare vijgenboom Lc 13:06-09 NBG
14 Parel Mt 13:45-46 NBG, Rabbijnse gelijkenis[1]
15 Rijke dwaas Lc 12:13-21 NBG
16 Schat in een akker Mt 13:44 NBG, Rabbijnse gelijkenis[1]
17 Sleepnet Mt 13:47-48 NBG
18 Talenten Mt 25:14-30 Lc 19:12-27 NBG
19 Twee zonen Mt 21:28-32 NBG
20 Velden die rijp zijn voor de oogst (bekering) Jh 4:35-38 70 Parabels[4]
21 Verloren penning Lc 15:08-10 NBG
22 Verloren schaap Mt 18:12-14 Lc 15:01-08 NBG
23 Verloren zoon Lc 15:11-32 NBG
24 Waaiende wind zoals Gods Geest Jh 3:8 70 Parabels[4]
25 Wijze en dwaze meisjes Mt 25:01-13 NBG
26 Zaaier Mc 04:01-20 Mt 13:01-09, 13:18-23 Lc 08:04-15 NBG
27 Zelfgroeiend zaad Mc 04:26-29 NBG
28 Zuurdesem Mt 13:33 Lc 13:20-21 NBG

Seculiere parabels

Zie ook


Externe links


Zoek parabel op in het WikiWoordenboek.
Categorieën: Parabel
Staat van informatie: 20.12.2020 02:19:40 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-by-sa-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.