Dorp


Een dorp is een kleine nederzetting: een plaats of kern waar meerdere mensen bij elkaar wonen. Dorpen worden aangetroffen in landelijk gebied en waren tot de industriële revolutie en de daarmee gepaard gaande verstedelijking de meest voorkomende woonplaatsen. In bestuurlijke kringen worden dorpen in al hun verscheidenheid vaak aangeduid als 'kleine kernen'.

In de Nederlandse taal worden woonplaatsen in het algemene spraakgebruik vaak benoemd als ofwel dorp, ofwel stad: een grotere woonplaats (ook al bestaan er enkele woorden om aan te geven dat een kern kleiner dan een dorp is; zie verder onder definitie).

Inhoud

Dorp nader bepaald


Een dorp is een vaste verblijf- of woonplaats van een groep mensen, oftewel een groep woningen. In de ontwikkeling van het menselijke bestaan is het dorp de opvolging van het nomadische of rondzwervende bestaan. Een dorp onderscheidde zich van een nomadische levensvorm met tenten door de vaste huizen, gebouwd van hout, steen en/of andere vaste (zware) materialen.

Het bij elkaar wonen in een dorp leidt in meerdere of mindere mate tot aansluitende functies en activiteiten oftewel tot bedrijvigheid. In het verleden was deze bedrijvigheid vaak aan huis gebonden en later zijn ook afzonderlijke bedrijven en organisaties ontstaan. Denk hierbij ook aan scholen, kerken/gebedshuizen en aan eventueel gemeentelijke organisaties.

In België, Nederland en zeker ook in andere landen in Europa zijn deze nevenactiviteiten sinds de 2e helft van de 20e eeuw wel steeds verder afgenomen, als gevolg van diverse factoren. Zo werden diverse fenomenen zoals scholen en gemeentes grootschaliger organisaties die niet meer/minder vaak voorkwamen in kleine woonplaatsen. Ontkerkelijking zorgde voor sluiting van veel kerken en meer en snellere vormen van reizen maakte het mogelijk voor veel voorzieningen naar een stad te gaan.

Definitie


Het begrip dorp wordt niet in absolute zin gedefinieerd door bijvoorbeeld het aantal woningen of inwoners. Als relatieve definities zouden kunnen gelden:

Een dorp onderscheidt zich van oudsher in stedenbouwkundige verschijningsvorm van een stad door zijn organische en kleinschalige groei en opbouw, een stad is meer planmatig en grootschalig. Er is daardoor een sterke verweving met het landelijke gebied eromheen.[bron?] De traditionele stad heeft een scherpere begrenzing (heel vroeger met verdedigingswerken in de vorm van een stadswal). Ten slotte wordt een dorp gekenmerkt door lage bebouwing in een lage dichtheid; in een stad ontstaat door grondschaarste een sterke neiging naar het realiseren van hoogbouw.

Vanuit het oogpunt van sociale samenhang kan gesteld worden dat een dorp een hechte gemeenschap heeft (men kent elkaar, er is meer sociale controle). Een stedelijke samenleving is vrijer en anoniemer ("mensen gaan op in de massa"). Het dorpse karakter wordt ook uitgedrukt in benamingen van lokale voorzieningen zoals het dorpshuis en het dorpscafé.

Minder duidelijk onderscheid met stad

Anno 2017 is het onderscheid tussen dorp en stad in onder meer België en Nederland minder duidelijk dan in de eerste helft van de 20e eeuw. Diverse ontwikkelingen hebben gemaakt dat dorpen en steden minder scherp van elkaar te onderscheiden zijn. Zo kunnen ook in Belgische en Nederlandse dorpen bewoners nu vrij anoniem blijven en is er minder verwevenheid met het dorp zelf en/of het omliggende platteland. Dit laatste gebeurt onder meer door import: bewoners die geen oorspronkelijke band met het dorp hebben, maar hier later zijn gaan wonen (vaak vanuit een stad). Zie ook onder karakteristieken van dorpen.

Wereldwijd zijn aan de andere kant binnen steden op uiteenlopende manieren kleinere gemeenschappen ontstaan met een zogenaamd dorps karakter. Dit kan tot uitdrukking komen in de manier van samenleven en ook in de bebouwing. Dit alles is bijvoorbeeld te zien in gated communities en aan het andere uiteinde van het economisch spectrum vertonen ook krottenwijken kenmerken van dorpen. Europese steden onder meer in België en Nederland kennen nog tuindorpen: wijken welke als een soort dorp zijn ontworpen.

Karakteristieken van dorpen


Vissersdorp

Direct aan kustlijnen bevinden zich wereldwijd bijzondere soorten dorpen, vissersdorpen genoemd. Zoals de naam al aangeeft ontlenen deze kernen hun bestaansrecht aan inkomsten uit de visserij. De plaatsen hebben dus niet zoveel binding met het omliggende vasteland, maar wel met de aangrenzende zee. Dergelijke locaties zijn ook aantrekkelijk voor het toerisme en daarmee kunnen traditionele vissersdorpen zich uiteindelijk ontwikkelen tot badplaatsen, waarbij het belang van de visserij (in elk geval in relatieve zin) minder groot wordt.

Toeristendorp

Ook dorpen in het binnenland kunnen veelvuldig door toeristen bezocht gaan worden met als gevolg dat ook deze dorpen authenticiteit/oorspronkelijkheid zullen verliezen (terwijl zeker in eerste instantie de dorpen juist vaak om de authentieke tradities en/of bebouwing voor de toeristen in trek zijn).

Andere typen dorpen in Nederland

Zie Dorp (Nederland) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Buitenlandse gebiedsindelingen met dorps karakter


Plaatsnamen met 'dorp'


Verstedelijking


Dorpen verliezen letterlijk en figuurlijk terrein aan steden: verstedelijking. Deze beweging is duidelijk in gang gezet door de industriële revolutie en in ieder geval sindsdien is het een min of meer voortdurend proces, al gaat de verstedelijking niet altijd even snel. Zeker in de westerse wereld zijn bovendien ook tegengestelde ontwikkelingen mogelijk (Suburbanisatie), al heeft dit tot paradoxaal effect dat ook deze dorpen verstedelijken.

Verstedelijking werkt gelijktijdig op 3 manieren:

Het opgaan in stedelijk gebied en het zelf groter groeien tot stad kunnen uiteindelijk dus ongeveer hetzelfde betekenen. Of er sprake is van groei van een stad naar een dorp, of dat de groei zich vanuit het dorp volstrekt is dan ook niet altijd even goed te bepalen en ook kan beide tegelijkertijd gebeuren. Naarmate landen meer georganiseerd zijn wordt verstedelijking meer gepland en is het helemaal niet meer uitsluitend een autonoom proces van afzonderlijke steden of dorpen. Ook het (in naam) behouden blijven van dorpen/dorpsgrenzen of handhaving van dorpse karakters/bebouwing kan met bestuurlijke planning beïnvloed worden (of dat wordt in elk geval geprobeerd).

Wetenswaardigheden


Externe Link


Zie de categorie Villages van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Categorieën: Dorp | Nederzettingstype
Staat van informatie: 20.06.2021 09:03:49 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.