Atomaire massa-eenheid


(Doorverwezen vanaf Atomaire_massaeenheid)

De atomaire massa-eenheid, afgekort als u, ame of amu (de laatste naar het Engelse atomic mass unit), in het Nederlandse Meeteenhedenbesluit de geünificeerde atomaire massa-eenheid genoemd, of de dalton (Da), naar de scheikundige John Dalton, is een eenheid om atoommassa's en moleculaire massa's in uit te drukken. Omdat atoommassa's zeer klein zijn in vergelijking met de SI-eenheid kilogram, is hiervoor een speciale eenheid gedefinieerd. Deze eenheid is zo gekozen dat de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden, zo goed mogelijk het aantal nucleonen (protonen en neutronen) aangeeft.

Hierbij doen zich enkele onnauwkeurigheden voor.

Er is dan ook een andere definitie nodig.[bron?] De afwijkingen zijn echter zo gering dat de massa van een atoom of atoomkern, uitgedrukt in u, na afronding gelijk is aan het aantal nucleonen.

Inhoud

Definitie


Sinds 1960 is de massaeenheid gedefinieerd als 1/12 van de massa van één koolstof-12-atoom (12C), dus inclusief de elektronen, en heeft de waarde

\({\displaystyle 1\,{\text{u}}=(1{,}660\,539\,040\pm 0{,}000\,000\,020)\times 10^{-27}\,{\text{kg}}}\)[1]

Door biologen en scheikundigen wordt vaak de alternatieve benaming dalton gebruikt, vooral in de context van macromoleculen (men gebruikt dan vaak de kilodalton, kDa).

De hoeveelheid mol is zo gedefinieerd dat 1 mol van een stof evenveel deeltjes bevat als 12 gram van de meest voorkomende isotoop 12C van koolstof. Van een atomaire stof waarvan 1 mol een massa \({\displaystyle m}\) heeft, is dus de massa van een enkel atoom \({\displaystyle m}\) atomaire massa-eenheden. Omgekeerd is de massa van 1 mol van een atomaire stof waarvan een enkel atoom een massa van \({\displaystyle m}\) heeft, gelijk aan \({\displaystyle m}\) gram. 1 mol koolstof weegt dus bij benadering 12 gram en 1 mol waterstof 1 gram.

Omdat 12C zes protonen en zes neutronen bevat en de massa van de zes elektronen hiermee vergeleken erg klein is, evenals de massa van de bindingsenergie, kan men de atomaire massa-eenheid zien als een benadering van het gemiddelde van de massa's van het proton en het neutron. De moleculaire massa is dus ruwweg het aantal nucleonen (protonen en neutronen) in het molecuul.

Massa van subatomaire deeltjes

Een gebruikelijke eenheid voor de massa van subatomaire deeltjes is de elektronvolt (strikt genomen eV/c2). Er geldt:

\({\displaystyle 1\,\mathrm {u} =(931{,}494\,0954\pm 0{,}000\,0057){\frac {1}{c^{2}}}{\text{MeV}}}\)[2]

Vaak stelt men de lichtsnelheid \({\displaystyle c}\) op 1 en drukt men massa's uit in enkel MeV of GeV.

Oudere definities

Vroeger definieerde men de atomaire massa-eenheid als de massa van het lichtste element, een waterstofatoom. Om meettechnische redenen is men daarvan afgestapt, en herdefinieerden fysici deze eenheid als 1/16 van de massa van een normaal zuurstofatoom (16O); het had de waarde 1,674·10−27 kg. Omdat chemici een andere definitie hanteerden, en spraken van het atoomgewicht of de relatieve atoommassa, waarbij men ook de overige isotopen van zuurstof betrok, besloot het IUPAP in september 1960 tot een herdefinitie, gebaseerd op het koolstof-12 atoom, die zowel door chemici als door fysici aanvaard werd. Men noemde dit de geünificeerde atomaire massaconstante, \({\displaystyle m_{u}}\).[3]

Verband met de constante van Avogadro


Het aantal atomen of moleculen per mol wordt de constante van Avogadro \({\displaystyle N_{\text{A}}}\) genoemd, per definitie exact 6,022 140 76 × 1023 mol−1.

In formule:

\({\displaystyle 1\,{\text{u}}={\frac {1}{N_{\text{A}}}}{\text{gram}}\ {\text{mol}}^{-1}}\);

andersom:

\({\displaystyle 1\,{\text{gram}}=N_{\text{A}}{\text{mol}}\,{\text{u}}}\)

Oude notatie

Vroeger gebruikte men het getal van Avogadro \({\displaystyle A}\) (een getal) in plaats van de huidige constante van Avogadro (aantal deeltjes per mol). Dus geldt

\({\displaystyle A=N_{\text{A}}{\text{mol}}}\),

en ook

\({\displaystyle 1\,{\text{u}}={\frac {1}{A}}\,{\text{gram}}}\)

en

\({\displaystyle 1\,{\text{gram}}=A\,{\text{u}}}\)

Voorbeelden

Veronderstel dat de massa van een deeltje, uitgedrukt in de atomaire massa-eenheid 50 u bedraagt. Hierbij drukken we u uit in gram en niet in kilogram. We kunnen schrijven:

\({\displaystyle m_{\text{deeltje}}=50\,{\text{u}}=50\,{\frac {1}{N_{\text{A}}}}{\text{g}}}\)

Vermenigvuldigen we de linker- en de rechterkant van deze vergelijking met de constante van Avogadro, dan vinden we:

\({\displaystyle m_{\text{deeltje}}\cdot N_{\text{A}}\,{\text{(deeltjes)}}=50\,{\text{g}}}\)

Per definitie vormen \({\displaystyle N_{\text{A}}}\) deeltjes 1 mol, dus kunnen we schrijven:

\({\displaystyle m\,(1\,{\text{mol deeltjes}})=50\,{\text{g}}}\)

De molaire massa is \({\displaystyle M=50\,{\text{g/mol}}}\). De molaire massa \({\displaystyle M}\) is dus getalsmatig gelijk aan de massa van één deeltje, uitgedrukt in de atomaire massa-eenheid u, waarbij de waarde van die laatste wordt uitgedrukt in gram.

De hele berekening kunnen we dus gemakkelijk inkorten en samenvatten, zoals het volgende voorbeeld laat zien.

De molecuulmassa van water is 18,01508 u. Dit betekent dat een mol water een massa van 18,01508 g heeft, of andersom dat \({\displaystyle 1\,{\text{g water}}=N_{\text{A}}/18{,}01508\approx 3{,}428\times 10^{22}}\) moleculen bevat.

Opmerking: De bovenstaande berekening laat zien dat molaire massa weliswaar getalsmatig gelijk is aan de massa van 1 mol deeltjes, maar niet dezelfde eenheid heeft. Molaire massa wordt namelijk niet aangeduid met de eenheid g of kg, maar met g/mol. Eigenlijk zou molaire massa molaire massadichtheid moeten worden genoemd of zou men een soortgelijke term moeten hanteren.

Herdefinitie van de basiseenheden


Ook na de herdefinitie van de basiseenheden in 2019, waaronder ook een herdefinitie van de mol, geldt nog steeds exact:

maar geldt niet meer exact, maar wel met grote nauwkeurigheid:


Categorieën: Chemische eenheid | Nucleaire chemie | Niet-SI-eenheid | Massa-eenheid
Staat van informatie: 08.11.2021 01:50:57 CET

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.