Alles - nl.LinkFang.org

Alles
Voor de muziekgroep, zie Alles (muziekgroep).

Alles of het al is, in de ruimste zin, een begrip voor datgene wat bestaat, heeft bestaan, zal bestaan, of zou kunnen bestaan. Zeer vaak wordt over het al echter in beperktere zin gesproken.

Filosofen en theologen zijn hun eeuwenlange leidende rol in het debat over de reikwijdte van de wereld goeddeels kwijtgeraakt aan theoretische fysici en wiskundigen, doordat de uitspraken van de wis- en natuurkunde gemakkelijker te onderbouwen en te falsifiëren waren en aldus een sterkere vermeerdering van betrouwbare kennis opleverden. Het feit dat onderzoek aan ons wereldbeeld daarmee in handen van een selecte groep is gekomen maant tot voorzichtigheid, maar voorgestelde uitbreidingen op de natuur met paranormale of anderszins bovennatuurlijke verschijnselen hebben vooralsnog niet geleid tot een vergelijkbare toename van kennis en inzicht door het doen van falsifieerbare voorspellingen.

Inhoud

Verantwoording


De mensheid komt in het kader van dit artikel slechts naar voren als waarnemer en interpretator en deze tekst heeft niet als doel een beschrijving van de geschiedenis of de gedragingen van de mensheid geven, zie daarvoor Geschiedenis van de wereld. De mensheid bevindt zich in een verhoudingsgewijs minuscuul deel van het heelal en heeft als zodanig geen aandacht nodig in dit artikel met veel grotere reikwijdte. Ook de big history, de geschiedenis van ons universum sinds de oerknal, is mogelijk slechts een klein deel van het al.

Indeling van het al


Het alles waarover consensus bestaat, valt in drie categorieën uiteen: materie,[1] energie en informatie. Veel hedendaagse kosmologen beschouwen deze drie begrippen als verschillende aspecten van dezelfde zaak. De eerstgenoemde categorieën zijn verenigd in Einsteins beroemde formule E=mc². Theoretisch kosmologen interpreteren entropie, een begrip uit de thermodynamica, als een maat voor de hoeveelheid informatie die een systeem bevat, en passen dit inzicht toe op zwarte gaten, waarmee althans in theoretische modellen een kwantitatief verband tussen energie en informatie-inhoud gelegd is. Daarmee is er sinds het einde van de twintigste eeuw voor het eerst een aanzet tot methodische integratie van deze begrippen.[2]

Krachten

Krachten komen om twee zeer verschillende redenen niet voor in het alles waarover consensus bestaat. Enerzijds is dit omdat de meeste fundamentele natuurkrachten die in de 19e en 20e eeuw de basis van de natuurkunde hebben gevormd, op schaalgrootte van de kwantummechanica heel goed beschreven blijken te kunnen worden in termen van materie en energie, zodat ze geen eigen categorie behoeven. Anderzijds is er de zwaartekracht waarbij de relatie met elementaire deeltjes en energieën minder duidelijk is. Deze kracht wordt anno 2013 nog onvoldoende begrepen om een volledige consensus mogelijk te maken.

Op grotere schaal dan die van de elementaire deeltjes heeft het concept kracht wel degelijk een bloeiend bestaan. Pogingen tot integratie van de natuurkrachten worden unificatietheorieën genoemd.

Vereniging van theorieën?

De pogingen om te komen tot een alomvattend begrip van het universum richten zich op elementaire deeltjes, het allerkleinste dat we kennen, en op het universum, het allergrootste dat ons bekend is. Beide benaderingen blijken vruchtbaar, maar hoewel theoretici van beide richtingen profiteren van elkaars werk, is het onduidelijk hoe de begrippenkaders op elkaar zullen ingrijpen. Er zijn vele schijnbare tegenstrijdigheden, en er is geen overeenstemming over het beste model dat die zou kunnen oplossen. Alleen al daarom hebben serieuze wetenschappers de term theorie van alles in het verleden vooral ironisch gebruikt; meer recent wordt deze aanduiding toch als eenvoudig synoniem voor 'unificatietheorie' gebruikt.

Beperkingen aan het denken over het al


Vanwege de reikwijdte van het begrip en de beperktheid van het menselijk voorstellingsvermogen wordt alles soms onbedoeld in een engere zin gebruikt. Verder kunnen er kennistheoretische, filosofische of pragmatische overwegingen zijn om het al welbewust op een of andere manier hanteerbaar te maken. Onderstaande lijst geeft slechts een greep uit de mogelijke beperkingen:

Onzekere begrenzing van het al


Het is duidelijk dat sommige van de bovenstaande beperkingen elkaar niet hoeven uit te sluiten, en dat we van sommige welgefundeerde uitspraken niet weten en wellicht niet kunnen weten of ze in een van deze groepen te rubriceren zijn. Zo kan de onzekerheidsrelatie van Heisenberg worden geïnterpreteerd als grenzen stellend aan de kenbaarheid van onze wereld, maar ook als een gebied afbakenend waarover geen ware of onware uitspraken te doen zijn. Ook wordt wel een verband met een multiversum geopperd, waarmee onzekerheid het gevolg zou zijn van de beperking dat we maar één universum beschouwen.

Zie ook


Categorieën: Exacte wetenschap | Filosofisch concept
Staat van informatie: 05.06.2020 11:02:15 CEST

oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie: CC-by-sa-3.0

Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.

Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.